Tijdens het Burgerberaad G1000Wonen Zaanstreek-Waterland gaan 500 inwoners aan de slag met de toekomst van wonen in onze regio. 

Met elkaar gaan we op zoek naar wat we samen belangrijk vinden. Zo ontstaat er een gezamenlijke idee over het wonen in de regio in de toekomst. Als we de eerste ideeen hebben nodigen we experts uit, maar ook ervaringsdeskundige en andere personen die ons kunnen inspireren en ontvangen we van hen informatie.

Vervolgens besluiten wesamen wat de beste oplossingen zijn. Die oplossingen worden opgenomen in het Burgerakkoord. Het Burgerakkoord wordt aangeboden aan de Wooncoalitie met het verzoek dit akkoord uit te voeren en op te nemen in beleid. Maar er zitten vast ook oplossingen tussen waar we zelf mee aan de slag willen. Bekijk hieronder het hele proces van het Burgerberaad.

Kijk onderaan deze pagina voor de veelgestelde vragen.

Het proces

BURGERBERAAD

Een G1000 Burgerberaad is een samenwerking van vertegenwoordigers van de gehele gemeenschap met elkaar: gelote inwoners, werkgevers/professionals en overheid (ambtenaren en politici). We gaan uit van maximaal 500 deelnemers in totaal, waarbij de gelote burgers de grootste groep vormen. 

LOTING EN DEELNEMERS
Per gemeente worden inwoners uitgenodigd om deel te nemen. Dit gebeurt door middel van loting. Zo heeft iedereen kans om mee te doen en ontstaat er een diverse groep deelnemers. Gelote inwoners ontvangen een brief met de uitnodiging. Overige deelnemers bestaan uit ambtenaren, politici, werkgevers/professionals en vrijdenkers. 

1. BURGERTOP
Er wordt gestart met een Burgertop. Daar wordt de agenda bepaald voor het verdere traject. Met elkaar gaan de deelnemers op zoek naar wat ze samen belangrijk vinden op het gebied van wonen. ‘Common ground’ noemen we dat. Daarover gaan ze met elkaar in gesprek en doorlopen samen een proces om tot een agenda te komen en ideeën te formuleren.

2. BURGERFORUM
De deelnemers werken in de maanden na de Burgertop de ideeën uit tot concrete voorstellen. Dit gebeurt in kleinere groepen die samenwerken in Werkplaatsen. De groepen worden begeleid door facilitatoren en schrijvers. Ze komen in deze periode meerdere keren bij elkaar. De groepen kunnen een beroep doen op experts, ervaringsdeskundigen en inspiratoren en ook zelf op pad gaan om materiaal te verzamelen. De rest van de regio kan betrokken worden via een online forum.

3. BURGERRAAD
Voor de Burgerraad komen alle 500 deelnemers van de Burgertop nogmaals bij elkaar. Hier presenteren de Werkplaatsen de voorstellen die zij hebben uitgewerkt. De deelnemers gaan hierover met elkaar in gesprek. In de officiële zitting van de Burgerraad stemmen de deelnemers over de voorstellen. Wordt het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen, dan maakt het vanaf dat moment onderdeel uit van het Burgerakkoord Toekomst Wonen Zaanstreek-Waterland. Het Burgerakkoord wordt overhandigd aan de Commissaris van de Koning, aan de burgemeesters van de zeven regiogemeenten en aan de partners van de G1000Wonen, met het verzoek om het akkoord uit te voeren.

MONITOR/KLANKBORDGROEP
Om te bewaken dat het Burgerakkoord ook uitgevoerd wordt, stellen de deelnemers van de Burgerraad een Monitor/Klankbordgroep aan. Deze groep van deelnemers treedt na de Burgerraad op als gesprekspartner en kan door de overheid of partnerorganisaties geraadpleegd worden over het Burgerakkoord.

Veelgestelde vragen over het proces

Hoe lang duurt de G1000Wonen?

Het hele proces duurt een aantal maanden vanaf de start van de Burgertop. We zijn natuurlijk al veel langer bezig met alle voorbereidingen en het verzamelen van partners. 

Rond 9 februari vallen de uitnodigingen op de mat. Ingelote inwoners kunnen zich dan inschrijven. Als we meer inschrijvingen hebben dan doen we een tweede loting. Op 16 maart horen inwoners dan of ze definitief mee kunnen doen.

Op 1 april gaan we echt van start met de burgertop op 1 juli 2023 ronden we het Burgerberaad af om tot een burgerakkoord te komen.

Wat is een G1000 Burgerberaad?

Een G1000 burgerberaad is een beraad dat bestaat uit meerdere bijeenkomsten van gelote inwoners gedurende een aantal maanden.  Samen met ambtenaren, politici en werkgevers/professionals gaan zij met elkaar in gesprek (dialoog). Een Burgerberaad geeft burgers zeggenschap over belangrijke onderwerpen.

In het beraad krijgen alle stemmen de ruimte. Door een zorgvuldig proces te doorlopen komen de deelnemers tot constructieve en bruikbare oplossingen. De dialoog staat centraal, niet het debat. De deelnemers kunnen over uitgebreide informatie beschikken en zich gedurende het proces laten informeren door experts.

Hoe ziet de gehele G1000Wonen eruit?

De G1000Wonen bestaat uit drie stappen:

 1. Het Burgerberaad start met een Burgertop op 1 april 2023. Daar wordt de agenda bepaald voor het verdere traject. Er wordt gezocht naar wat de deelnemers gemeenschappelijk hebben. Common ground noemen we dat. Deelnemers gaan met elkaar in dialoog over dat wat zij belangrijk vinden rondom het centrale onderwerpen en doorlopen een proces om tot een agenda te komen en vervolgens tot voorstellen.
 2. De voorstellen worden in het vervolg – het Burgerforum – verder uitgewerkt. De deelnemers laten zich informeren door experts en inspiratoren en betrekken de rest van de regio bij de uitwerking. Aan het einde van deze fase vindt er eerst nog een uitgebreide bijeenkomst plaats waar de deelnemers over de inhoud van de voorstellen praten.
 3. Tot slot gaan de deelnemers samen beslissen tijdens de Burgerraad op 1 juli. Alle deelnemers van de Burgertop hebben stemrecht in de Burgerraad. De voorstellen met meer dan 50% van de stemmen komen in het Burgerakkoord terecht.
  Het Burgerakkoord wordt aangeboden aan alle partners van het initiatief met het verzoek dit uit te voeren, dan wel publiekelijk te verantwoorden wanneer zij op punten willen afwijken. Met een deel van de uitkomsten zullen de deelnemers ook zelf aan de slag gaan.
 4. Aan het einde van het proces wordt er een monitor/klankbordgroep ingesteld. Dit is een afvaardiging van de deelnemers. Zij fungeren na afloop als klankbordgroep voor beleidsmakers en anderen die invulling geven aan het burgerakkoord.

Alle stappen zijn ook terug te vinden in deze infographic.

Waarom wordt de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland georganiseerd?

De regio Zaanstreek-Waterland heeft de langste wachttijd van Nederland voor een sociale huurwoning! Prijzen van koopwoningen blijven stijgen. De vraag is waar we de ruimte vinden om aan alle woonvragen in te vullen.

Een ingewikkeld vraagstuk, waar geen kant en klaar antwoord op is. Daarom willen woningcorporaties en gemeenten een gesprek van inwoners met elkaar organiseren met als centrale vraag:

‘Hoe ziet wonen in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?’

Met als doel om hen samen de bouwstenen voor een visie en concrete voorstellen te laten maken. 

Maar dat doen zij natuurlijk niet voor niks. Al 27 partijen hebben gezegd ook iets met de uitkomsten te willen doen. Bekijk hier wie dat zijn. 

Welke gemeenten vallen er onder de regio Zaanstreek-Waterland?

De regio bestaat uit zeven gemeenten: Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend (onlangs gefuseerd met gemeente Beemster), Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Hoeveel mensen kunnen er mee doen aan de G1000?

Er kunnen 500 deelnemers mee doen. Er zijn 320 plekken voor gelote inwoners . 

Waarom wordt er met loting gewerkt?

Het is helaas niet mogelijk om alle inwoners van de regio te laten deelnemen aan een burgerberaad. Daarom hebben we gekozen voor 500 deelnemers. Om iedereen een kans te geven werken we daarom met loting. Ingelote burgers krijgen rond 9 februari een persoonlijke uitnodiging in de bus en kunnen zich met een unieke code aanmelden.

Tweede loting

Als we meer dan 320 aanmeldingen ontvangen wordt onder de aanmeldingen een tweede loting uitgevoerd. We zorgen er dan ook voor dat we een zo divers mogelijke groep in de zaal hebben. Dat betekent dat we er bijvoorbeeld voor zorgen dat er net zoveel mannen als vrouwen mee doen, mensen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus en mensen met een huurhuis of koophuis. 

Als we te weinig aanmeldingen ontvangen, doen we nog een loting en versturen we nieuwe uitnodigingen.

Heb jij je ingeschreven? Je hoort 16 maart of je definitief mee kunt doen. 

Hoe is de verdeling over de regio's?

Alle inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland vanaf 16 jaar maken kans om ingeloot te worden.

De gemeenten Purmerend, Wormerland, Zaanstad en Edam-Volendam hebben de loting uitgevoerd voor hun inwoners en hebben ieder 2000 inwoners ingeloot.

Omdat voor de gemeenten Landsmeer, Oostzaan en Waterland dat niet mogelijk was is daar op adres ingeloot. Daarom zijn daar 3000 huishoudens ingeloot. Omdat we uit ervaring weten dat we daar minder reacties op krijgen dan op een persoonlijke uitnodiging. 

Bij de tweede loting wordt ook op de verdeling in de regio gelet. Zodat een van de 7 gemeenten niet wordt overgeslagen, of juist met veel te veel inwoners aanwezig is. 

Waarom wordt er niet op basis van inwoneraantal geloot?

Omdat de verhouding tussen het aantal inwoners en de grondoppervlakte per gemeente niet hetzelfde is. De partners vinden het belangrijk dat ook de inwoners van minder stedelijke gebieden de kans krijgen om zich te laten horen. Als we zouden loten op basis van inwoneraantal per gemeente dan komt het grootste deel van de deelnemers uit stedelijk gebied.  En dat is geen representatieve afspiegeling van de hele regio.

Voor wie is het G1000 burgerberaad?

Alle inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland vanaf 16 jaar maken kans om ingeloot te worden.

Naast gelote inwoners worden er ook andere deelnemers uitgenodigd. Het ‘hele systeem in de zaal’ wordt dat genoemd. Zo worden we samen eigenaar van het probleem en van de oplossing. In het geval van de regio Zaanstreek-Waterland en uitgaande van 500 deelnemers betekent dat:

 • Gelote inwoners van de regio
  Omdat er geen plek is voor alle inwoners van de gemeente werken we met loting. Zo heeft iedereen kans op deelname. Er is plaats voor 320 gelote inwoners
 • Vrije denkers
  Woon je in de regio, ben je 16 jaar of ouder, actief in de regio en nauw betrokken bij het onderwerp? Kun jij buiten bestaande kaders denken? Dan kun je je aanmelden als vrijdenker. Er is plek voor 60 vrije denkers. Bij over aanmelding vindt er een loting plaats.
 • Ambtenaar/politici
  Ben je professioneel betrokken bij de regio als ambtenaar of politicus? Dan kun je ook meedoen. Er is plek voor 60 deelnemers in deze categorie.
 • Werkgevers/professionals . Er is plek voor 60 werkgevers, commercieel en niet-commercieel.

Voor alle categorieën waar niet vooraf wordt geloot, geldt dat er bij te veel aanmelding achteraf geloot wordt.

Wie heeft het initiatief genomen voor de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland?

De initiatiefgroep bestaat uit de woningcorporaties die actief zijn in het gebied: Parteon, Wooncompagnie, Intermaris, ZVH, Wormer Wonen en Rochdale. Samen met de gemeenten in het gebied maken zij de G1000Wonen mogelijk. Ook allerlei marktpartijen sluiten zich aan bij het initiatief klik hier voor de actuele stand.

Wie gaat het Burgerberaad eigenlijk organiseren?

G1000.nu organiseert het Burgerberaad. De stichting doet dit onder de nadrukkelijke voorwaarde dat geen van de partijen uit het gebied zich bemoeit met de opzet van het proces.  G1000.nu heeft geen belang in welke uitkomst dan ook en vindt het belangrijk om namens de deelnemende burgers volledig onafhankelijk te kunnen functioneren.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft een Raad van Toezicht die erop toe ziet dat het team van G1000.nu waarmaakt wat zij belooft. Deelnemers en partners kunnen rechtstreeks bij de Raad van Toezicht terecht bij vragen of klachten over het proces.

Voor de praktisch organisatie van het G1000 Burgerberaad is er een gezamenlijk projectteam in het leven geroepen onder leiding van G1000.nu.

Wat is de Wooncoalitie Zaanstreek-Waterland?

De Wooncoalitie bestaat naast woningcorporaties en gemeenten uit marktpartijen en andere organisaties die actief of betrokken zijn bij het wonen in Zaanstreek-Waterland. Potentiële partners worden tijdens de kwartiermakersfase uitgenodigd partner te worden van het initiatief en zo deel te nemen aan de Wooncoalitie. Een partner beloofd:

 • De onafhankelijkheid van het proces te respecteren.
 • De uitkomst in de vorm van het Burgerakkoord te helpen realiseren dan wel, indien van toepassing, om te zetten in beleid.

Of publiekelijk te verantwoorden waarom zij ervoor kiezen om af te wijken van één of meerdere onderdelen van het Burgerakkoord.

Misschien wil mijn organisatie wel partner worden. Hoe doe ik dat?

Dat is fijn! Neem contact met ons op om dit te bespreken. 

Gaat een G1000 Burgerberaad altijd over wonen?

Nee, een G1000 Burgerberaad kan over allerlei  onderwerpen gaan. Onderwerpen waar niet meteen een kant en klaar antwoord op is, maar die wel van grote invloed zijn op de hele samenleving.

Deelnemerinformatie

Wanneer gaat de G1000Wonen van start?

Zaterdag 1 april gaan we van start met de Burgertop, met als centrale vraag: Hoe ziet het wonen van Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?

 • Daarna gaan we, met de deelnemers die dat willen, de uitkomst van deze dag verder uitwerken in het Burgerforum. De deelnemers aan het Burgerforum komen tussen de maanden april en juni drie keer een avond en een keer een hele zaterdag fysiek bij elkaar. Namelijk op:
 • Donderdag 13 april 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
 • Zaterdag 22 april 2023; 9:00 uur tot 16:00 uur (Inspiratie en kennismarkt)
 • Donderdag 25 mei 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
 • Donderdag 8 juni 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
 • De G1000 wordt afgesloten met de Burgerraad op zaterdag 1 juli. Daar bepaal je samen met de andere deelnemers welke voorstellen worden opgenomen in het Burgerakkoord. Dit burgerakkoord wordt aangeboden aan alle partners van de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland.
Hoeveel mensen kunnen er mee doen aan de G1000?

Er kunnen 500 deelnemers mee doen. Er zijn 320 plekken voor gelote inwoners . 

Moet ik naar alle bijeenkomsten als ik ben ingeloot en mij heb aangemeld?

Nee. je geeft je op voor de Burgertop en de Burgerraad. Tijdens de Burgertop wordt bepaald wat er belangrijk is. En er wordt al aan eerste voorstellen gewerkt.

Tijdens de Burgerraad aan het einde worden er ook echt besluiten gemaakt wat er in het burgerakkoord moet komen.

Tijdens de tussenliggende burgerforumfase worden de voorstellen verder uitgewerkt. We willen natuurlijk graag dat alle deelnemers aan deze fase mee doen, maar dat is niet noodzakelijk.

Ik vind het best spannend om mee te doen. Hebben meer deelnemers dat?

Natuurlijk is het best spannend om naar zo’n dag te gaan met 500 mensen die je niet kent. We starten de gesprekken in kleine groepen van 4. We weten uit ervaring dat je zeker niet de enige bent die het spannend vindt. Maar we zien dat de deelnemers die komen graag met elkaar in gesprek gaan en vaak een hele fijne dag hebben. 

We spreken ook spelregels af hoe we met elkaar om gaan en er is professionele begeleiding. 

Wie gaat het Burgerberaad eigenlijk organiseren?

G1000.nu organiseert het Burgerberaad. De stichting doet dit onder de voorwaarde dat geen van de partners uit het gebied zich bemoeit met het proces.  G1000.nu heeft geen belang in welke uitkomst dan ook en vindt het belangrijk om namens de burgers die mee doen onafhankelijk te kunnen functioneren.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft een Raad van Toezicht die er op let dat het team van G1000.nu zich ook echt niet met de inhoud bemoeit. Deelnemers en partners kunnen rechtstreeks bij de Raad van Toezicht terecht bij vragen of klachten over het proces.

Voor de praktisch organisatie van het G1000 Burgerberaad is er een gezamenlijk projectteam in het leven geroepen onder leiding van G1000.nu.

Waar en wanneer vindt het Burgerberaad plaats?

Op 1 april in Sporthal Wormer, in Wormer.

Ik ben enthousiast en ik wil meedoen!
 • Inwoners van de regio
  Omdat er geen plek is voor alle inwoners van de gemeente werken we met loting. Zo heeft iedereen kans op deelname. Er is plaats voor 320 gelote inwoners
 • Vrije denkers
  Woon je in de regio, ben je 16 jaar of ouder, actief in de regio en nauw betrokken bij het onderwerp? Kun jij buiten bestaande kaders denken? Dan kun je je aanmelden als vrijdenker. Er is plek voor 60 vrije denkers. Bij teveel aanmeldingen vindt er een loting plaats. 
 • Ambtenaar/politici
  Ben je professioneel betrokken bij de regio als ambtenaar of politicus? Dan kun je je aanmelden. Er is plek voor 60 deelnemers in deze categorie. Bij teveel aanmeldingen vindt er een loting plaats. 
 • Werkgevers/professionals
  Ben je als werkgever of professional betrokken in de regio? Dan kun je je aanmelden. Er is plek voor 60 deelnemers in deze categorie. Bij teveel aanmeldingen vindt er een loting plaats.  
Ik heb me ingeschreven. Wanneer weet ik zeker dat ik mee kan doen?

Heb je een brief ontvangen? Dan kun je je tot 9 maart 2023 inschrijven. Daarna volgt er een tweede loting onder iedereen die zich heeft ingeschreven. We doen dit om een zo divers mogelijke groep in de zaal te krijgen. Je hoort 16 maart definitief of je mee kunt doen. 

© G1000Wonen Zaanstreek-Waterland 2023